El interés superior del menor debe estar siempre por encima de la igualdad entre progenitores.

El interés superior del menor debe estar siempre por encima de la igualdad entre progenitores.

La Secretaria de Família es referma en la lluita contra la violència masclista i contra l’apologia de la violència.


16 Diciembre 2011

La Secretaria de Família es referma en la lluita contra la violència masclista i contra l’apologia de la violència.

L’any 2011, malgrat les dificultats econòmiques existents, ha estat un any d’avenços en el desenvolupament de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista, al qual hi ha contribuït la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família mantenint la col·laboració amb les entitats socials dedicades a aquesta finalitat, reforçant els recursos i serveis públics dedicats a l’atenció, la protecció i la recuperació de les dones que han patit o pateixen violència masclista que depenen d’aquesta Secretaria: serveis d’atenció i acolliment d’urgències, serveis d’acolliment i recuperació, serveis d’acolliment substitutori de la llar, serveis tècnics de punt de trobada, serveis d’assessorament, serveis d’intervenció especialitzada.

Des del reconeixement de la importància i utilitat dels serveis d’intervenció especialitzada, que ofereixen atenció integral i recursos en el procés de recuperació a les dones que pateixen situació de violència i també a llurs fills i filles, el 23 de novembre es va posar en funcionament el Centre d’Intervenció Especialitzada Alt Pirineu-Aran, ubicat a la Seu d’Urgell.

Properament es reforçaran alguns serveis tècnics de punt de trobada i se’n posaran en funcionament de nous, donada la necessitat social existent en aquest sentit.

Igualment aquest 2011 aquesta Secretaria ha posat en funcionament el Fons de Garantia d’Impagament de pensions alimentàries i/o compensatòries, després de vuit anys d’estar pendent de desplegament (s’estableix a la Llei 18/2003 de Suport a les Famílies, art.44.)

Així mateix, la Secretaria de Família ha participat durant el 2011 en diversos fòrums tant públics com privats, allí on se l’ha convidat, exposant sempre aquest posicionament de lluita contra tota mena de forma de violència i presentant l’acció prevista en el pla de Govern 2011-2014 en qüestions de política familiar.

La participació en trobades organitzades per entitats associatives no implica necessàriament compartir les opinions d’aquestes entitats ni el suport a llurs plantejaments, essent aquests espais una oportunitat per presentar les polítiques de la Secretaria de Família, encara que algun cop això suposi un desacord amb els punts de vista dels assistents o que no coincideixin les opinions de l’entitat amb les polítiques d’aquesta Secretaria.

Ens desmarquem i condemnem qualsevol manifestació d’apologia de la violència i el victimisme que no es correspon amb la realitat.

No compartim posicions o opinions que discrepen de la veracitat de les dades oficials sobre les víctimes de la violència, que són les que fonamenten el nostre treball de lluita en favor de les dones i els seus fills i filles.

Així mateix, defensem un model de resolució dels conflictes familiars en què els fills i filles no en resultin perjudicats ni la seva vida quotidiana i desenvolupament integral en surti afectat.
El 2012 es planteja com un any per seguir avançant en el desplegament de nous recursos i polítiques, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones i la resta del Govern, per lluitar contra la violència de gènere i la violència familiar.

16 de desembre de 2011

ENLACE